Ogłoszenia

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

 

Na podstawie art.25 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn.zm.), art.11 ust.1 pkt 2 i ust.3 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) i §5 ust. 2b zarządzenia Burmistrza Korsz Nr OG.0050.190.2019 z dnia 04 grudnia 2019 w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH

ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze.


- załączniki dostępne są w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach – pokój 4 (sekretariat), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach (https://bip.korsze.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach (www.korsze.pl), oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach (https://mopskorsze.bip.gov.pl).
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia zgłoszenia do Urzędu (data wpływu). Zgłoszenie, które wpłynie po ww. terminie, nie będzie podlegać ocenie.

Ogłoszenie Dyrektora MOPS

Nabór do komisji konkursowej

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej

 

Rodzina 500+

 

Badanie opinii dotyczące projektu aktualizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Korsze do roku 2025”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktualizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Korsze do roku 2025”.

Projekt strategii: SRPS_Korsze_aktualizacja.pdf

Formularz opinii: Formularz_opinii.docx

Badanie opinii prowadzone będzie do dnia 31 października 2018. Wypełniony formularz należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Ośrodka lub wysłać elektronicznie na adres:

Nabór otwarty na partnera projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Korsze w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przygotowywanego na konkurs otwarty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie (PDF, 247 kB)

Załącznik 1 - Formularz oferty (DOCX, 20 kB)

Załącznik 2 - Formularz oceny ofert (DOCX, 17 kB)