Plan zamówień publicznych na rok 2019

LP Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb udzielenie zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 - - - - -

Plan zamówień Publicznych 2019 (PDF, 104k)

Ogłoszenie o wynikach w konkursie otwartym dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych na rok 2019

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach w sprawie przyznania dotacji w konkursie ogłoszonym na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Dz.U. 2018 poz. 450), w związku z art. 25 ustawy dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1508, z późn.zm.), oraz pełnomocnictwem Burmistrza Korsz na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MOPS w Korszach Nr 19/2018 z dnia 19.11.2018 r w celu dokonania otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zadania pn: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze” informuję, iż na realizację zadania złożono 1 ofertę:

  1. Spółdzielnia socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze
    • Wnioskowana kwota: 279 999,00 zł
    • Oferta otrzymała: 20 pkt

Po zapoznaniu się z ofertami i po sprawdzeniu ich kompletności komisja konkursowa jako najkorzystniejszą wybiera ofertę Nr 1 złożoną przez:

Spółdzielnia socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze

Wysokość dotacji przyznana na realizację zadania wynosi 279 999,00 zł

Ogłoszenie o konkursie otwartym na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Korsze 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2018 poz. 450), w związku z art. 25 ustawy dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1508, z późn.zm.), oraz pełnomocnictwem Burmistrza Korsz ogłasza otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Korsze.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie (PDF, 222 kB)

Załącznik 1 - Karta oceny merytorycznej (PDF, 158 kB)

Wzór umowy (PDF, 137 kB)

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (PDF, 165 kB)

Ogłoszenie o konkursie otwartym dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych na rok 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2018 poz. 450), w związku z art. 25 ustawy dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1508, z późn.zm.), oraz pełnomocnictwem Burmistrza Korsz ogłasza otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie (PDF, 189 kB)

Załącznik 1 - Karta oceny merytorycznej (PDF, 160 kB)

Wzór umowy (PDF, 136 kB)

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (PDF, 180 kB)