Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz., 1986 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
 2. Przedmiot  zamówienia: Serwis kawowy i wyżywienie na warsztatach
 3. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2019
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Oferta dotyczy usługi dostarczenia serwisu kawowego i wyżywienia podczas warsztatów prowadzonych w ramach projektu "Wsparcie rodzin na terenie gminy Korsze"
  2. Okres realizacji od 10.10.2019 do 20.12.2019 - szczegółowy harmonogram zostanie dostarczony po podpisaniu umowy.
  3. Miejsce warsztatów: Hala Sportowa w Korszach, ul. Kościuszki 12
  4. Szacowana liczba dni: 20
  5. Szacowana liczba posiłków(uczestników): 580
  6. Zapewnienie serwisu kawowego - kawa, herbata, cukier, mleko, kubki, zestaw ciastek/owoców
  7. Zapewnienia wyżywienia - obiad w postaci drugiego dania w opakowaniach jednorazowych.
 6. Sposób przygotowania oferty.Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na serwis kawowy i wyżywienie na warsztatach". Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok 4, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 89 754 11 88
 7. Miejsce i termin złożenia oferty. Ofertę złożyć należy do dnia 09.10.2019 godz. 12:00

Załącznik nr 1

Plan zamówień publicznych na rok 2019

LP Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb udzielenie zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 - - - - -

Plan zamówień Publicznych 2019 (PDF, 104k)

Ogłoszenie o wynikach w konkursie otwartym dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych na rok 2019

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach w sprawie przyznania dotacji w konkursie ogłoszonym na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Dz.U. 2018 poz. 450), w związku z art. 25 ustawy dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1508, z późn.zm.), oraz pełnomocnictwem Burmistrza Korsz na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MOPS w Korszach Nr 19/2018 z dnia 19.11.2018 r w celu dokonania otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zadania pn: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze” informuję, iż na realizację zadania złożono 1 ofertę:

 1. Spółdzielnia socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze
  • Wnioskowana kwota: 279 999,00 zł
  • Oferta otrzymała: 20 pkt

Po zapoznaniu się z ofertami i po sprawdzeniu ich kompletności komisja konkursowa jako najkorzystniejszą wybiera ofertę Nr 1 złożoną przez:

Spółdzielnia socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze

Wysokość dotacji przyznana na realizację zadania wynosi 279 999,00 zł

Ogłoszenie o konkursie otwartym na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Korsze 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2018 poz. 450), w związku z art. 25 ustawy dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1508, z późn.zm.), oraz pełnomocnictwem Burmistrza Korsz ogłasza otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Korsze.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie (PDF, 222 kB)

Załącznik 1 - Karta oceny merytorycznej (PDF, 158 kB)

Wzór umowy (PDF, 137 kB)

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (PDF, 165 kB)