Logo Unii Europejskiej i flaga Polski

Projekt "Wsparcie rodzin na terenie Gminy Korsze"
Nr RPWM.11.02.03-28-0055/18
w ramach poddziałania nr RPWM.11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe”

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez objęcie usługami wsparcia rodziny w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych w okresie od 01.05.2019r do 30.04.2020r rodzin zamieszkałych w Gminie Korsze i korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 23 rodziny, dla których zostanie zrealizowane działania:

 1. Spotkania dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy
 2. Poradnictwo indywidualne: psycholog, prawnik
 3. Warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych
  1. Warsztaty z przedsiębiorczości i aktywności lokalnej
  2. Warsztaty z zakresu komunikacji i relacji rodzinnej
  3. Warsztaty z planowania budżetu domowego
  4. Warsztaty z autoprezentacji
  5. Warsztaty dotyczące promocji zdrowia i higienicznego trybu życia
 4. Działania wzmacniajace więzi rodzinne
  1. Wyjazd szkoleniowo - integracyjny
  2. Piknik rodzinny.

Wartość dofinansowania projektu: 258 083,33 zł. Wartość wkładu własnego 13 583,34 zł.

Partnerem w realizacji projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP