Logo Unii Europejskiej

Projekt „Postaw na rodzinę”
Nr RPWM.11.02.03-28-0083/16
w ramach poddziałania nr RPWM.11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe”

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez objęcie usługami wsparcia rodziny w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych w okresie od 01.05.2017r do 30.04.2019r rodzin zamieszkałych w Gminie Korsze i korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 33 rodziny, dla których zostanie zrealizowana ścieżka „poprawy relacji w rodzinie”. Elementami jej będą:

  1. Trening budowania relacji rodzinnych: trening kompetencji rodzicielskich, partnerskich, społecznych.
  2. Wspieranie rozwoju dziecka: integracja sensoryczna, terapia taktylna, trening zastępowania agresji, zajęcia animacyjne
  3. Poradnictwo indywidualne: psycholog, specjalista terapii, prawnik
  4. Wyjazd szkoleniowy: kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia integracyjne.

Wartość dofinansowania projektu: 626.324,78 zł. Wartość wkładu własnego 54.464,11 zł.

Partnerem w realizacji projektu jest Spółdzielnia Socjalna „Opoka”.