Projekt "Gmina Korsze stawia na rodzinę"
Nr RPWM.11.02.03-28-0057/21
w ramach poddziałania nr RPWM.11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe”

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w gminie Korsze dla 14 rodzin z dziećmi oraz 70 seniorów potrzebujących wsparcia w okresie od 01.01.2022 do 30.04.2023

W ramach projektu wsparciem zostanie objęte 14 rodzin i 70 osób starszych, dla których zostanie zrealizowane działania:

 1. Wsparcie rodzin - wsparcie skierowane do dzieci
  1. Zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem
  2. Zajęcia terapeutyczne
  3. Grupy zabawowe
 2. Wsparcie rodzin - wsparcie skierowane do rodziców
  1. Spotkania indywidualne z psychologiem
  2. Wsparcie terapeuty uzależnień
  3. Grupy wsparcia
  4. Mediacje
  5. Akademia rodziców
  6. Poradnictwo obywatelskie
 3. Wsparcie rodzin - wspólne działania dla dzieci i rodziców - animacje rodzinne
 4. Działania środowiskowe - integracyjne, edukacyjne i kulturalne
 5. Wsparcie osób starszych - Klub Seniora
  1. Warsztaty zajęciowe
  2. Gimnastyka rekreacyjna
  3. Spotkania grupowe ze specjalistami w dziedzinie zdrowia
  4. Wyjścia do kina/teatru
  5. Poradnictwo obywatelskie
  6. Poradnictwo indywidualne

Wartość dofinansowania projektu: 603 402,25 zł. Wartość wkładu własnego 106 482,75 zł.

Partnerem w realizacji projektu jest Spółdzielnia Socjalna "OPOKA"