Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Osoba pełniąca funkcję Burmistrza Korsz

ogłasza otwarty konkurs oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Korsze w roku 2021 z zakresu pomocy społecznej polegającym na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze.
 

Zarządzenie (PDF)

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający:
  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH
  MICKIEWICZA 13, 11-430 KORSZE
  TEL. 89 754 00 04, FAX 89 754 11 88
  E-MAIL:
 2. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Świadczenie w okresie od dnia 1 stycznia do 31 stycznia 2022 roku usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ust.3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1876) dla mieszkańców gminy Korsze w miejscu ich zamieszkania
  • Szacowana liczba godzin do zrealizowania: 1 100
  • Zakres i sposób realizacji usług opiekuńczych zawiera załącznik nr1
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie o wyborze oferty zdecyduje doświadczenie wykonawcy nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.
 6. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 do 31.01.2022
 7. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 4, pocztą, pocztą elektroniczną na adres lub faksem pod nr 89 754 11 88
 8. Termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 24.12.2021 godz. 10:00
 9. O wyborze lub odrzucenie danej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie do dnia 29 grudnia 2022r.
 10. Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Podlaszuk pod numerem telefonu 89 7540404 oraz adresem e-mail:

 

Załącznik nr 1 - specyfikacja (plik docx)

Załącznik nr 2 - oferta (plik docx)

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społecznej

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MOPS w Korszach Nr 32/2020 z dnia 30.12.2020 r w celu dokonania otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zadania pn: „Świadczenie w 2021 roku usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Korsze” informuję, iż na realizację zadania złożono 1 ofertę:

 1. Spółdzielnia socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze
  • Wnioskowana kwota: 330 000,00 zł
  • Oferta otrzymała: 119 pkt

Po zapoznaniu się z ofertami i po sprawdzeniu ich kompletności komisja konkursowa jako najkorzystniejszą wybiera ofertę Nr 1 złożoną przez:

Spółdzielnia socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze

Wysokość dotacji przyznana na realizację zadania wynosi 330 000,00 zł

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art.25 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876), art.11 ust.1 pkt 2 i ust.3 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r poz. 2020)

BURMISTRZ KORSZ

ogłasza otwarty konkurs oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Korsze w roku 2021 z zakresu pomocy społecznej polegającym na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze.

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego zawierający :

 1. rodzaj formy i realizacji zadań
 2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2021
 3.  zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania
 4.  termin i warunki realizacji zadań
 5.  termin składania ofert
 6. termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert


 - załączniki dostępne są w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach – pokój 4 (sekretariat), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach (https://bip.korsze.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach (www.korsze.pl), oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach (https://mopskorsze.bip.gov.pl).
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu (data wpływu). Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie podlegać ocenie.

Zarządzenie Burmistrza Korsz wraz z załącznikami