Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w projekcie systemowym
„Daj sobie szansę – zacznij od nowa”

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji w projekcie systemowym pn.: „Daj Sobie Szansę – Zacznij od Nowa” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy nr POKL.08.01.01-28-213/08-00, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Beneficjent/Realizator Projektu/Wnioskodawca – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Korszach, ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze, tel. 89 7540004;
  • BO – Beneficjent Ostateczny – osoba, która po spełnieniu wymogów określonych niniejszym Regulaminem została zakwalifikowana do udziału w Projekcie;
  • Projekt – oznacza projekt systemowy pn. „Daj Sobie Szansę – Zacznij od Nowa”;
  • Biuro Projektu – siedziba MOPS, 11-430 Korsze, ul. Mickiewicza 13, tel. 89 7540404;
  • Koordynator projektu, zespół projektowy – osoby odpowiedzialne za działania merytoryczne: zainicjowanie, planowanie, organizowanie, monitoring, ewaluację, sprawozdawczość, rozliczanie;
  • PALProgram Aktywności Lokalnej - narzędzie aktywnej integracji umożliwiające realizację działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej;
  • KS Kontrakt Socjalny - pisemna umowa pomiędzy Uczestnikiem Projektu a pracownikiem socjalnym, mająca na celu określenie wzajemnych zobowiązań i sposobów współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie aktywizacji społeczno – zawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych dla 44 osób, korzystających lub których rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Korsze w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.

 

§ 2 Rekrutacja

 1. Uczestnikami projektu (Beneficjentami Ostatecznymi) mogą być osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:
  • wiek od 16 do 64 lat (wiek aktywności zawodowej) w chwili przystąpienia do projektu, czyli podpisania dokumentów zgłoszeniowych;
  • status osoby niezatrudnionej (osoba zarejestrowana w PUP lub nieaktywna zawodowo);
  • nie korzystające ze wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • korzystająca lub których rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.
 2. Rekrutacja zostanie odbywać się będzie etapowo:
  • Wstępna rekrutacja BO przez pracowników socjalnych na podstawie dokumentacji MOPS, wywiadów środowiskowych oraz zgłoszeń indywidualnych.
  • Podpisanie wstępnych deklaracji udziału w projekcie, wypełnienie ankiet na spotkaniu przedstawiającym cele projektu.
  • Analiza ankiet, wyłonienie BO podczas spotkania komisji rekrutacyjnej. Priorytetowo będą traktowane osoby z niskim wykształceniem i niskimi kwalifikacjami zawodowymi oraz osoby młode tj. do 24 roku życia. Komisja rekrutacyjna wyłoni 44 osoby. Zostanie również stworzona lista rezerwowa osób, które zostaną zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie w trakcie jego trwania w razie rezygnacji uczestnika projektu lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających jego udział.
  • Podpisanie z uczestnikami deklaracji uczestnictwa w projekcie, formularzy PEFS (Podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Kontraktów Socjalnych.
  • Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej:
   • Polityką Równych Szans;
   • Polityką Rozwoju Lokalnego;
   • Polityką Społeczeństwa Informacyjnego

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2014r i obowiązuje do dnia 31.03.2014r.
 2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji
 3. Regulamin rekrutacji może ulec zmianie w przypadku , gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu;
 4. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji
 5. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej MOPS w Korszach