Ogłoszenia

Zaminy w programie Rodzina 500+

 

Od 1 stycznia 2022, zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Rodzina 500+" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Począwszy od początku roku 2022, świadczenie wychowawcze będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

MOPS w Korszach będzie kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

Program Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze”, to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem Programu jest walka ze smogiem.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie wymagane jest zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać takie zaświadczenie należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.

Wniosek o wydanie zaświadczenia (PDF)

Ogłoszenie o wynikach naboru na partnera projektu 2021

W związku z ogłoszeniem z dnia 18.02.2021r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe o nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach informuje, że dokonał wyboru następującego partnera:

1. Spółdzielnia Socjalna "OPOKA" ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze


Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta.

Nabór otwarty na partnera projektu 2021

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Korsze, ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie (PDF, 140 kB)