Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach pełni Pani Hanna Drączkowska. Z inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacją praw z tym związanych, telefonując pod numer: +48 533 327 058 lub pisząc pod wskazany adres e- mail:

Ogólna klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ USTAWOWYCH ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH

Realizując obowiązek z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy iż:

 1. Administrator Danych Osobowych.
  Administratorem Państwa danych osobowych  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach reprezentowany przez Dyrektora Pana Artura Romanowskiego. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres ul. Mickiewicza 13, 11- 430 Korsze, telefonując pod numer: (89) 754 00 04 lub  poprzez e- mail:
 2.  Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z  przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na podstawie RODO, pisząc na adres e- mail:
 3.  Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:
  1. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  2. gdy będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,;
  3. gdy będzie to niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  4. gdy będzie to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
  5. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; w związku z wykonaniem przepisów następujących ustaw, m. in.: Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych, Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawy z dnia9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, i wielu innych.
 4. Odbiorcy danych osobowych.
  Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organom ścigania).
  Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wspierającym Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych.
 5.  Okres przechowywania danych osobowych.
  Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164).
 6. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.
  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 7. Prawo do cofnięcia zgody.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych z tym zastrzeżeniem, że  wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
  Podanie danych osobowych, jest wymogiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ich podanie jest dobrowolne.
 10. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
  Administrator danych nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
  Administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany i nie będzie poddawał danych decyzjom o profilowaniu.