Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MOPS w Korszach Nr 31/2019 z dnia 27.11.2019 r w celu dokonania otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zadania pn: „Świadczenie w 2020 roku usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Korsze” informuję, iż na realizację zadania złożono 1 ofertę:

  1. Spółdzielnia socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze
    • Wnioskowana kwota: 369 600,00 zł
    • Oferta otrzymała: 119 pkt

Po zapoznaniu się z ofertami i po sprawdzeniu ich kompletności komisja konkursowa jako najkorzystniejszą wybiera ofertę Nr 1 złożoną przez:

Spółdzielnia socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze

Wysokość dotacji przyznana na realizację zadania wynosi 369 600,00 zł

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach