Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna

Na podstawie art.25 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn.zm.), art.11 ust.1 pkt 2 i ust.3 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)

BURMISTRZ KORSZ

ogłasza otwarty konkurs oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Korsze w roku 2020 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane w zakresie pomocy społecznej polegającym na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze.

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego zawierający :

  1. rodzaj formy i realizacji zadań
  2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2020
  3.  zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania
  4.  termin i warunki realizacji zadań
  5.  termin składania ofert
  6. termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert


 - załączniki dostępne są w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach – pokój 4 (sekretariat), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach (https://bip.korsze.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach (www.korsze.pl), oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach (https://mopskorsze.bip.gov.pl).
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu (data wpływu). Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie podlegać ocenie.

Zarządzenie Burmistrza Korsz

Zał nr 1 - ramowy wzór umowy

Zał. nr 2 - specyfikacja

Zał nr 3 - ramowy wzór oferty

Zał nr 4 - ramowy wzór sprawozdania