Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MOPS w Korszach Nr 31/2019 z dnia 27.11.2019 r w celu dokonania otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zadania pn: „Świadczenie w 2020 roku usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Korsze” informuję, iż na realizację zadania złożono 1 ofertę:

 1. Spółdzielnia socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze
  • Wnioskowana kwota: 369 600,00 zł
  • Oferta otrzymała: 119 pkt

Po zapoznaniu się z ofertami i po sprawdzeniu ich kompletności komisja konkursowa jako najkorzystniejszą wybiera ofertę Nr 1 złożoną przez:

Spółdzielnia socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze

Wysokość dotacji przyznana na realizację zadania wynosi 369 600,00 zł

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna

Na podstawie art.25 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn.zm.), art.11 ust.1 pkt 2 i ust.3 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)

BURMISTRZ KORSZ

ogłasza otwarty konkurs oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Korsze w roku 2020 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane w zakresie pomocy społecznej polegającym na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze.

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego zawierający :

 1. rodzaj formy i realizacji zadań
 2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2020
 3.  zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania
 4.  termin i warunki realizacji zadań
 5.  termin składania ofert
 6. termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert


 - załączniki dostępne są w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach – pokój 4 (sekretariat), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach (https://bip.korsze.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach (www.korsze.pl), oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach (https://mopskorsze.bip.gov.pl).
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu (data wpływu). Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie podlegać ocenie.

Zarządzenie Burmistrza Korsz

Zał nr 1 - ramowy wzór umowy

Zał. nr 2 - specyfikacja

Zał nr 3 - ramowy wzór oferty

Zał nr 4 - ramowy wzór sprawozdania

Plan zamówień publicznych na rok 2019

LP Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb udzielenie zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 - - - - -

Plan zamówień Publicznych 2019 (PDF, 104k)

Ogłoszenie o wynikach w konkursie otwartym dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych na rok 2019

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach w sprawie przyznania dotacji w konkursie ogłoszonym na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Dz.U. 2018 poz. 450), w związku z art. 25 ustawy dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1508, z późn.zm.), oraz pełnomocnictwem Burmistrza Korsz na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MOPS w Korszach Nr 19/2018 z dnia 19.11.2018 r w celu dokonania otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zadania pn: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze” informuję, iż na realizację zadania złożono 1 ofertę:

 1. Spółdzielnia socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze
  • Wnioskowana kwota: 279 999,00 zł
  • Oferta otrzymała: 20 pkt

Po zapoznaniu się z ofertami i po sprawdzeniu ich kompletności komisja konkursowa jako najkorzystniejszą wybiera ofertę Nr 1 złożoną przez:

Spółdzielnia socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze

Wysokość dotacji przyznana na realizację zadania wynosi 279 999,00 zł