Regulamin rekrutacji w projekcie "Postaw na rodzinę"

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie partnerskim pn.

„Postaw na rodzinę”

sporządzony na podstawie Umowy o dofinansowanie numer: RPWM.11.02.03-28/0083/16-00 zawartej w dniu 31.03.2017 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn a Gminą Korsze z siedzibą w Korszach, ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne
1.2 Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"
1.3 Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe
1.4 Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Instytucja Zarządzająca - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
1.6 Numer naboru/konkursu: RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/16

Słowniczek:

Projekt - projekt partnerski pn. „Postaw na rodzinę”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej XI WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 11.2 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Beneficjent projektu partnerskiego – Gmina Korsze
Realizator projektu partnerskiego/Lider - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
Partner projektu – Spółdzielnia socjalna „Opoka”
Umowa partnerska – umowa na rzecz realizacji projektu konkursowego pn.: „Postaw na rodzinę” zawarta w dniu 10.03.2017 roku.
Uczestnik/Uczestniczka projektu „UP” – osoba, spełniająca kryterium grupy docelowej, zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielono wsparcia w ramach projektu.
Otoczenie – osoba lub rodzina należącą do kręgu osób z najbliższej otoczenia, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących się, do której skierowano niezbędne wsparcie dla skutecznej odbudowy lub podtrzymania umiejętności do samodzielnego uczestniczenia w życiu społeczno-zawodowym UP.
Grupa docelowa – osoby/rodziny zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (zgodnie z definicją określoną w Wytycznych dotyczących realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020), korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn.12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2016r.poz.930 z późn.zm.) zamieszkałe na terenie gminy Korsze.
PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
ON – osoba z niepełnosprawnością, posiadająca orzeczenie zaliczające do lekkiego, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, albo posiadająca orzeczenie ZUS o częściowej, całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i późniejszego uczestnictwa w Projekcie partnerskim pn.: „Postaw na rodzinę”.
 2. Projekt partnerski realizowany jest w okresie od dnia 01.05.2017 roku do dnia 30.04.2019 roku na podstawie umowy o dofinansowanie.
 3. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 4. Biuro projektu znajduje się w siedzibach realizatora i czynne jest w godzinach urzędowania.
 5. Lider oraz partner obejmują swoimi działaniami mieszkańców i mieszkanki gminy Korsze.

§ 2
Cel projektu

 1. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie usługami wsparcia rodziny w okresie od 01.05.2017 do 30.04.2019 zamieszkałych w gminie Korsze i korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

§ 3
Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są osoby/rodziny zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn.12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (Dz.U.z 2016r.poz.930 z późn.zm.) zamieszkałe na terenie gminy Korsze
 2. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:
  1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
  2. osoby z rodzin korzystających z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących,
  3. osoby uzależnione od pomocy społecznej,
  4. osoby u których stwierdzono niepełnosprawność członka rodziny,
  5. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji
   w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

§ 4
Proces rekrutacji

 1. Za rekrutację do projektu odpowiada Lider projektu.
 2. Częstotliwość prowadzenia rekrutacji:
  1. rekrutacja główna prowadzona jest 2 razy w okresie trwania projektu;
  2. dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
  3. rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do momentu wykorzystania limitu miejsc.
 3. Personel projektu będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji nawiązując bezpośrednie kontakty z potencjalnymi odbiorcami programu.
 4. Personel projektu, będzie propagować możliwość uczestnictwa w projekcie podczas codziennie wykonywanej pracy.
 5. Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibie i na stronie internetowych Lidera projektu z chwilą rozpoczęcia procesu rekrutacji.
 6. Przebieg procesu rekrutacji:
  1. osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej osobiście, za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową, telefonicznie, mailowo w siedzibie Lidera. Dokumentację zgłoszeniową stanowi Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
  2. personel projektu w procedurze rekrutacyjnej potwierdza dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym w trakcie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania potencjalnego uczestnika projektu.
  3. po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym pracownik socjalny dokonuje weryfikacji potencjalnego uczestnika projektu pod względem spełniania kryterium grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do osób lub rodzin preferowanych do objęcia wsparciem, określonej podgrupy uczestników, a także dostępności naboru.
  4. po spełnieniu wszystkich kryteriów grupy docelowej i dostępności naboru, potencjalny uczestnik może zostać przyjęty do projektu. Po złożeniu pełnej dokumentacji rekrutacyjnej w tym:
   • oświadczenie o niepełnosprawności (dot. osób niepełnosprawnych) stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
   • aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób niepełnosprawnych),
   • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,
   • oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu,
   • oświadczenie dot. wsparcia tożsamego stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu,
  5. W przypadku złożenia dokumentów zgłoszeniowych w tym samie czasie, przez więcej osób, w pierwszej kolejności przyjmowane są do projektu osoby zaliczane do grupy preferowanej do objęcia wsparciem wedle przyznanych punktów (przykłady poniżej);
   • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek (każda przyczyna powyżej jednej przesłanki-10 pkt),
   • osoby z rodzin korzystających z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących (TAK-20 pkt, NIE-0 pkt),
   • osoby uzależnione od pomocy społecznej (korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej przez okres: 0-1 rok: 5 pkt, 1-3 lata: 10 pkt, 3-5 lat: 15 pkt, powyżej 5 lat: 20 pkt),
   • osoby u których stwierdzono niepełnosprawność członka rodziny (brak–0,stopień lekki–5 pkt, stopień umiarkowany–10 pkt, stopień znaczny–15 pkt, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność sprzężona-20 pkt),
   • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (TAK-20 pkt, NIE-0 pkt).
  6. w przypadku osiągnięcia identycznej liczby pkt o miejscu na liście rankingowej będzie decydować sytuacja materialna rodziny/osoby – w pierwszej kolejności do uczestnictwa kwalifikowane będą rodziny/osoby o niższych dochodach;
  7. potencjalny uczestnik, który spełnił kryterium grupy docelowej, ale ze względu na wyczerpanie się limitu miejsc nie został przyjęty do projektu, będzie wpisany na listę rezerwową;
  8. z listy rezerwowej, w pierwszej kolejności przyjmowane są do projektu osoby preferowane do objęcia wsparciem, bez względu na datę złożenia dokumentacji zgłoszeniowej;
  9. za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień w którym UP podpisał deklarację uczestnictwa stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu
  10. dokumentacja zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi i będzie przechowywana odpowiednio w archiwum Lidera.

§ 5
Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji przechodzi indywidualną diagnozę potrzeb, która będzie przeprowadzona przez Pracowników socjalnych.
 2. Działania interwencyjne dotyczące wybranych obszarów będą opierały się na indywidualnie dobranych usługach aktywizacyjno-integracyjnych.
 3. W oparciu o usługi aktywnej integracji powstanie indywidualna ścieżka reintegracji
  w projekcie, która będzie uwzględniała diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb UP.
 4. Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika dotyczącego liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu, w tym potwierdzających podjęcie pracy do 4 tygodni po zakończonym udziale w projekcie.
 5. Przez dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika o którym mowa w § 6 11 rozumie się przede wszystkim: zaświadczenie z PUP potwierdzające rejestrację jako poszukujący pracy lub bezrobotny, kopia umowy o pracę lub umowy cywlino-prawnej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający prowadzenie działalności na własny rachunek, oświadczenie o podjęciu nauki lub innej formy kształcenia, szkolenia.
 6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia oświadczeń dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie wraz z dokumentami o których mowa w § 6 12 po zakończeniu udziału w projekcie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie w siedzibie Lidera lub odpowiednich Partnerów (oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu):
 7. Zakończenie udziału w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach ścieżki reintegracyjnej. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się dzień udzielenia ostatniej formy wsparcia (uwzględniającego również pracę socjalną na rzecz UP);

§ 6
Prawa i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
  1. udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych;
  2. korzystania z wybranych form wsparcia w ramach Ścieżki reintegracyjnej;
  3. niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na realizację Ścieżki reintegracyjnej, np. podjęcie pracy;
  4. udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących prowadzonych przez Lidera jak i zleconych przez Instytucję Zarządzającą;
  5. poddania się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie i miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia;
  6. przestrzegania zasad niniejszego regulamin;
  7. przestrzegania regulaminów innych podmiotów, które realizują formy wsparcia;
  8. wypełnienia innych zaleceń Lidera w zakresie realizowanych przez nich zadań projektowych.
 2. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do:
  1. udziału w zaplanowanych formach wsparcia;
  2. zgłaszania uwag i wniosków co do realizowanych form wsparcia;
  3. korzystania z materiałów szkoleniowych, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia;
  4. poczęstunku w trakcie zajęć warsztatowych/szkoleniowych jeśli będzie przewidziany dla danej formy wsparcia;
  5. otrzymania certyfikatów, zaświadczeń, świadectw potwierdzających uczestnictwo, zdany egzamin lub uzyskane kwalifikacje;

§ 7
Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projektu

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w Projekcie.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności.
 3. Uczestnik/Uczestniczka projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie z listy uczestników w przypadku:
  1. naruszenia postanowień niniejszego regulaminu;
  2. naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia;
  3. nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w Umowie aktywizacyjnej lub Kontrakcie socjalnym lub Indywidualnym Programem Usamodzielniania Każdy przypadek wymieniony w ust. 3., rozpatrywany jest indywidualnie.
 4. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy uczestników), podejmuje Lider.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2017 roku z mocą obowiązującą od dnia 30.04.2019 i obowiązuje przez czas trwania projektu.
 2. Regulamin dostępny jest w biurze projektu i na stronie internetowej Lidera.
 3. Realizatorzy projektu partnerskiego pn.: „Postaw na rodzinę.” zastrzegają sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 4. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
 5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Realizatora projektu partnerskiego.

 

Załączniki do niniejszego regulaminu:

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny (PDF, 213 kB)

Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepełnosprawności (PDF, 300 kB)

Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF, 366 kB)

Załącznik nr 4. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (PDF, 300 kB)

Załącznik nr 5. Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego (PDF, 300 kB)

Załącznik nr 6. Deklaracja uczestnictwa (PDF, 190 kB)

Załącznik nr 7. Oświadczenie dotyczące sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie (PDF, 364 kB)