Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
trwa się siódma edycja projektu systemowego pt:

„Daj Sobie Szansę – Zacznij od Nowa” – 2014r.

Okres realizacji Projektu od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

 

W ramach projektu objęto wsparciem 44 osoby nieaktywne zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel projektu

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Podniesienie, uzupełnienie, zmiana kwalifikacji zawodowych;
 • Podniesienie umiejętności społecznych oraz podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy;
 • Nabycie doświadczenia zawodowego poprzez realizację staży i praktyk zawodowych

Działania w ramach projektu:

 • Trening interpersonalny z psychologiem
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym
 • Warsztaty ABC zarządzania budżetem domowym
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej
 • Realizacja kursów zawodowych
 • Realizacja staży i praktyk jako instrument aktywizacji zawodowej
 • Wyjazd aktywizacyjno-integracyjny

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego