Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
zakończyła się piąta edycja projektu systemowego pt:

„Daj Sobie Szansę – Zacznij od Nowa” – 2012r.

Okres realizacji Projektu od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

 

W ramach projektu objęto wsparciem 54 osób nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z czego 47 osób w ramach kontraktu socjalnego a 7 osób korzysta z Programu Aktywności Lokalnej.

Cel projektu

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • Podniesienie, uzupełnienie, zmiana kwalifikacji zawodowych;
  • Podniesienie umiejętności społecznych oraz podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy;

Działania w ramach projektu:

  • Warsztaty socjoterapeutyczne z równości szans w stereotypie współczesnej rodziny
  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Trening interpersonalny z psychologiem
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (motywująco-aktywizacyjne) z doradcą zawodowym
  • Rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym
  • Warsztaty ABC zarządzania budżetem domowym
  • Realizacja kursów zawodowych
  • Kurs komputerowy połączonych z warsztatami fotograficznymi

 

Kwota dofinansowania 302 906,00 zł.

W tym wkład własny 33 930,00 zł.

Udział w projekcie był bezpłatny!!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego