Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
zakończyła się czwarta edycja projektu systemowego pt:

„Daj Sobie Szansę – Zacznij od Nowa” – 2011r.

Okres realizacji Projektu od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

 

W ramach projektu objęto wsparciem 85 osób nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z czego 57 osób w ramach kontraktu socjalnego a 28 osób korzysta z Programu Aktywności Lokalnej.

Cel projektu

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • integracja osób niepełnosprawnych podczas wspólnych zajęć;
 • podniesienie, uzupełnienie, zmiana kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów zawodowych;
 • zwiększenie motywacji w poszukiwaniu pracy poprzez zajęcia z doradcami zawodowymi i psychologiem;
 • wzrost świadomości o roli kobiet i mężczyzn oraz związanych z tym stereotypów podczas zajęć socjoterapeutycznych;
 • wzrost umiejętności społecznych i pracy w grupie podczas wspólnych zajęć a zwłaszcza podczas wyjazdu integracyjnego

Działania w ramach projektu:

 • Warsztaty Scrapbooking
 • Warsztaty socjoterapeutyczne z równości szans kobiet i mężczyzn
 • Trening interpersonalny z psychologiem
 • Warsztaty motywacyjno-aktywizacyjne
 • Rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym
 • Kursy zawodowe
 • Warsztaty komputerowe
 • Warsztaty ze specjalistą od wizażu i wizerunku zewnętrznego
 • Warsztaty głośnego czytania

 

Kwota dofinansowania 343 576,90 zł.

W tym wkład własny 41 040,00 zł.

Udział w projekcie był bezpłatny!!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego