Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
zakończyła się trzecia edycja projektu systemowego pt:

„Daj Sobie Szansę – Zacznij od Nowa” – 2010r.

Okres realizacji Projektu od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

 

W ramach projektu objęto wsparciem 91 osób nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z czego 61 osób w ramach kontraktu socjalnego a 30 osób korzysta z Programu Aktywności Lokalnej.

Cel projektu

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • podniesienie kwalifikacji osób objętych projektem
 • wzrost świadomości prozdrowotnej
 • rozwinięcie potrzeby uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym Miasta i Gminy Korsze
 • zwiększenie motywacji do działania na powszechnym rynku pracy
 • zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
 • przezwyciężanie trudności życiowych i usamodzielnienie się.

Działania w ramach projektu:

 • doposażenie sali szkoleniowej w MOK w Korszach
 • organizacja pikniku integracyjnego "Rodzinna Majówka"
 • trening interpersonalny z psychologiem
 • warsztaty motywująco – aktywizujące z doradcą zawodowym - zajęcia grupowe i indywidualne
 • kurs zawodowy - wózki widłowe
 • kurs zawodowy - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera
 • warsztaty komputerowe w ramach KIS
 • wyjazd integracyjny do wioski Galindia wraz z atrakcjami
 • wyjazd integracyjny do miejsca inicjatyw pozytywnych "Kacze Bagno"
 • warsztaty socjoterapeutyczne
 • zajęcia z kosmetyczką
 • warsztaty artystyczno-plastyczne
 • warsztaty głośnego czytania dla dzieci "Poczytaj mi mamo, poczytaj i tato"
 • zasiłki i pomoc w naturze - pomocą finansową zostały objęte osoby realizujące kontrakt socjalny (wkład własny)
 • na zakończenie projektu w okresie świąt (bożonarodzeniowych) zostanie zorganizowana wieczerza wigilijna dla wszystkich osób które ukończyły udział w projekcie.

 

Kwota dofinansowania 398 731,10 zł.

W tym wkład własny 49 410,00 zł.

Udział w projekcie był bezpłatny!!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego