Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
zakończyła się druga edycja projektu systemowego pt:

„Daj Sobie Szansę – Zacznij od Nowa” – 2009r.

Okres realizacji Projektu od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

 

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 84 osoby nieaktywnych zawodowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z czego 56 osób zostało objętych kontraktem socjalnym a 28 osób skorzystało z Programu Aktywności Lokalnej.

Cel projektu

Zasadniczym celem projektu było zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych 84 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • podniesienie kwalifikacji osób objętych projektem
 • wzrost świadomości prozdrowotnej
 • rozwinięcie potrzeby uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym Miasta i Gminy Korsze
 • zwiększenie motywacji do działania na powszechnym rynku pracy
 • zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
 • przezwyciężanie trudności życiowych i usamodzielnienie się.

Działania w ramach projektu:

 • dostosowanie pomieszczeń wydzierżawionych w MOK w Korszach do realizacji zajęć warsztatowych Klubie Integracji Społecznej
 • trening interpersonalny z psychologiem
 • warsztaty motywująco – aktywizujące z doradcą zawodowym
 • propagowanie zdrowego modelu na zajęciach warsztatowych ze specjalistką od wizerunku zewnętrznego, wizażu, kosmetologii
 • dodatkowo wszystkie kobiety realizujące kontrakt socjalny zostaną skierowane na zajęcia praktyczne z kosmetyczką
 • kurs ECDL, e - Citizen, e – Obywatel
 • warsztaty komputerowe w ramach KIS
 • Zasiłki i pomoc w naturze - pomocą finansową zostały objęte osoby realizujące kontrakt socjalny (wkład własny)
 • wyjazd integracyjny do kina Helios w Olsztynie na wybrany seans
 • wyjazd integracyjny do wioski Galindia wraz z atrakcjami
 • Na zakończenie projektu w okresie świąt (bożonarodzeniowych) została zorganizowana wieczerza wigilijna dla wszystkich osób które ukończyły udział w projekcie.

 

Kwota dofinansowania 354 403,00 zł.

W tym wkład własny 38 984,40 zł.

Udział w projekcie był bezpłatny!!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego