Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
zakończyła się pierwsza edycja projektu systemowego pt:

„Daj Sobie Szansę – Zacznij od Nowa” – 2008r.

Okres realizacji Projektu od 01.09.2008r. do 31.12.2008r.

 

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 56 osób nieaktywnych zawodowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel projektu

Zasadniczym celem projektu było zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych 56 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • podniesienie kwalifikacji osób objętych projektem
 • wzrost świadomości prozdrowotnej
 • rozwinięcie potrzeby uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym Miasta i Gminy Korsze
 • zwiększenie motywacji do działania na powszechnym rynku pracy
 • zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
 • przezwyciężanie trudności życiowych i usamodzielnienie się.

Działania w ramach projektu:

 • Szkolenia zawodowe dla Beneficjentów
 • Zajęcia w KIS
 • Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym (indywidualne i grupowe)
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z Beneficjentów
 • Warsztaty z wizażystą (teoria i praktyka)
 • Wyjazdy i spotkania integracyjne
 • Wyjazdy do zakładów pracy

 

Kwota dofinansowania 253 120,00 zł.

W tym wkład własny 25 312 zł.

Udział w projekcie był bezpłatny!!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego