Nabór kandydatów do komisji konkursowej

 

Na podstawie art.25 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn.zm.), art.11 ust.1 pkt 2 i ust.3 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) i §5 ust. 2b zarządzenia Burmistrza Korsz Nr OG.0050.190.2019 z dnia 04 grudnia 2019 w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH

ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze.


- załączniki dostępne są w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach – pokój 4 (sekretariat), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach (https://bip.korsze.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach (www.korsze.pl), oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach (https://mopskorsze.bip.gov.pl).
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia zgłoszenia do Urzędu (data wpływu). Zgłoszenie, które wpłynie po ww. terminie, nie będzie podlegać ocenie.

Ogłoszenie Dyrektora MOPS

Nabór do komisji konkursowej

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej